Avís legal

Avís legal: Identitat, finalitat i exercici de drets.

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s'informa que aquest lloc web és propietat de Rabert TRUCKS INTERNACIONAL SL amb CIFB64604770
El lloc web oficial de la nostra empresa té com a finalitat gestionar la relació amb els nostres clients i proveïdors, incloent-se també la gestió comercial de l'empresa, és a dir, la possibilitat d'enviar comunicacions comercials o avisos per a la realització d'activitats promocionals.
L'ús i la utilització d'aquest lloc web per part dels usuaris que accedeixin a aquest, ja siguin clients, proveïdors o potencials clients implica que s'accepten totalment i de forma expressa totes les condicions que s'exposen en aquest document. En cas d'existir alguna particularitat concreta s'explicaria en el seu apartat corresponent.
L'empresa Rabert TRUCKS INTERNACIONAL SL pot realitzar les modificacions o canvis oportuns en aquest lloc sense necessitat de previ avís. Això afecta a les possibles actualitzacions de el lloc tant en contingut com en disseny i implica que també es podran realitzar actuacions de manteniment de la informació continguda amb la finalitat de mantenir-la degudament actualitzada.
Rabert TRUCKS INTERNACIONAL SL garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per això s'informa que la nostra activitat es regeix pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament i de el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (publicat el 4 de maig de 2016), i la normativa nacional que sigui d'aplicació, principalment la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE de 6 de desembre de 2018).

El Reglament General de Protecció de dades (RGPD) 2016/679 de la UE, complementat per la Llei Orgànica 3/2018, ofereix als usuaris la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.
En relació a les dades de l'usuari que són tractats per part de Rabert TRUCKS INTERNACIONAL SL, es podran exercir de forma gratuïta els drets d'accés, rectificació, limitació de l'tractament, oposició, portabilitat de les dades i dret de supressió, sempre d'acord amb que preveu la normativa legal vigent relacionada anteriorment en matèria de protecció de dades personals.
Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir mitjançant escrit i aportant documentació per acreditar la identitat (DNI o passaport), a la següent adreça:

Empresa Rabert TRUCKS INTERNACIONAL SL
Carrer: CTRA COMARCAL KM, 203. 08520 FRANQUESES DE LA VALL. BARCELONA ..
Aquest escrit ha de contenir nom i cognoms de l'interessat o usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les acreditacions d'identitat corresponents.
L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari encara que també podran ser exercits per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.